25. januarja 2014

Kako so si na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zamislili novo zakonodajo o vožnji v naravi. Splošna prepoved izven cest in izjem, prepoved izdajanja vodnikov, kazni za kolesarje do 2.000, za prireditelje in izdajatelje do 150.000 evrov.

Sredi meseca smo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje povprašali, kod tiči priprava novega predpisa, ki bo urejal vožnjo v naravnem okolju. Odgovor smo prejeli včeraj, ko so tudi javno objavili Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave.

Več o osnutku nižje, za začetek pa odgovor ministrstva:

V okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo v začetku letošnjega leta pristopili k izvedbi prvega svežnja sprememb področne zakonodaje, med katero sodi tudi Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in nad., v nadaljevanju: ZON) z namenom odprave administrativnih ovir in bremen. Poleg tega pa se v tem prvem svežnju sistemsko ureja tudi področje vožnje z vozili v naravnem okolju, ki ga trenutno ureja še Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95 in nad., v nadaljevanju: uredba). Področje vožnje z vozili v naravnem okolju namreč sodi v področje ohranjanja narave, pri čemer pa bo urejanje celotnega področja z enim zakonom (namesto da bi se vožnja, kot je bilo prvotno predvideno, urejala s posebnim zakonom o vožnji z vozili v naravnem okolju) predstavljalo tudi večjo sistemsko jasnost.

Namen urejanja zadevne materije v ZON je odpraviti določene pomanjkljivosti, zaznane na tem področju, med drugim tudi vzpostaviti ustrezen sistem evidentiranja ter zaostritev kazni, pri čemer bo višina globe odvisna od teže prekrška.

Sprejem besedila ZON na Vladi Republike Slovenije in posredovanje Državnemu zboru Republike Slovenije je načrtovan v marcu 2014, osnutek besedila novele pa bo v nekaj dneh objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Na ta osnutek javnost lahko v objavljenem roku podaja pripombe, v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, organ pa mora podajati ustrezne informacije ter se do teh pripomb opredeliti, kot to določa Navodilo ministra o postopku sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje št. 0071-165/2008/2 z dne 5. 8. 2008, objavljeno na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Konec navedbe

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave

Uvod 32 strani dolgega dokumenta se tako kot vsi podobni zapisi zadnjih 19 let večinoma nanaša na vožnje z motornimi vozili, zlasti pri primerih ureditve v nam bližnjih evropskih državah.

Zakon se seveda tiče širše naravovarstvene problematike, glede voženj v naravnem okolju pa je namen novele, da: “celovito uredi vožnjo z vsemi vozili na motorni in drug lasten pogon in kolesi v naravnem okolju. Namen zakona je, da se tudi v naravnem okolju vožnja omeji le na utrjene površine oziroma prometno infrastrukturo, vožnja izven cest pa v celoti prepove in ustrezno kaznuje. Zakon kot naravno okolje določa območja izven naselij in cestnega omrežja, nadalje območja, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za rekreacijo in šport in ki vključujejo tudi rabo za namene vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi, objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture in območij rudarskih operacij. Za gozdni prostor zakon predpisuje še poseben režim vožnje. V gozdnem prostoru je vožnja z vozili na motorni pogon dovoljena le na gozdnih cestah, ne pa tudi na ostalih gozdnih prometnicah. V gozdnem prostoru je, z izjemo omrežja javnih cest in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, tudi popolnoma prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe. Zakon vsebuje tudi izjeme od prepovedi vožnje, ki so pogojene z opravljanjem dejavnosti, ki se izvajajo v tem okolju (gozdarjenje, kmetovanje, vzdrževalna dela na objektih, nadzor in drugo) ter za primer pomoči pri reševalnih akcijah. Z namenom preventivnega učinkovanja zakona so v predlogu zakona predvidene visoke kazenske sankcije, med drugimi tudi možnost zasega vozila. Za izvajanje zakona bo izjemno pomembno zagotavljanje nadzora nad vožnjami v naravnem okolju tako z vidika inšpekcijskih služb, policije, carinskih organov in naravovarstvenega nadzora. Temu ustrezna so tudi velika pooblastila, ki bodo podeljena izvajalcem nadzora.”

Prepoved vožnje s kolesi ostaja splošna, torej povsod v naravnem okolju oziroma izven prometnic. Prepisano iz dosedanjih predpisov. Poleg tega je izrecno prepovedano tudi izdajanje knjig, vodnikov in drugih tiskanih publikacij o ravnanjih in dejavnostih (elektronske so očitno še ok …).izvleček iz osnutka, za boljše razumevanje si spodaj prenesi celoten dokument:

24.č člen
(prepoved vožnje s kolesi v naravnem okolju)

(1) V naravnem okolju je prepovedano voziti, ustaviti ali organizirati vožnje s kolesi. Kolo je enosledno ali dvosledno vozilo, ki ga poganja voznik z lastno močjo.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljena ustavitev koles v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.

(3) Z zakonom ali podzakonskim predpisom se lahko določi strožji režim vožnje s kolesi na območjih, varovanih v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in varstva gozdov.


24.d člen
(vožnja s kolesi v gozdnem prostoru)

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena je v gozdnem prostoru dovoljeno voziti, ustaviti ter organizirati vožnje in tekmovanja s kolesi, vendar le na gozdnih cestah.

(2) V gozdnem prostoru je dovoljeno voziti in ustaviti s kolesi tudi na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh na območjih, določenih v prostorskem delu  gozdnogospodarskega in lovskega upravljavskega  načrta območja.

(3) Poti iz prejšnjega odstavka in pogoje njihove rabe sporazumno določijo in v skladu s predpisi o gozdnih prometnicah označijo lastniki, Zavod za gozdove Slovenije in lokalna skupnost.

(4) Izven gozdnega prostora je dovoljena vožnja, ustavitev ter organiziranje voženj in tekmovanj s kolesom tudi po nekategoriziranih cestah.


24.e člen
(vožnja s kolesi po planinskih poteh)

Vožnja, ustavitev in organiziranje vožnje s kolesom po planinskih poteh je dovoljena le po planinski poti, ki jo določi ministrstvo, pristojno za šport, na predlog skrbnika planinske poti in po predhodnem soglasju Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in poteka v skladu s predpisi, ki urejajo planinske poti in tem zakonom.


24.f člen
(prepoved publiciranja, dajanja na trg in oglaševanja)

Prepovedano je izdajanje knjig, vodnikov in drugih tiskanih publikacij o ravnanjih in dejavnostih, ki so prepovedane na podlagi prejšnjih dveh členov, dajanje na trg in oglaševanje teh publikacij ter oglaševanje prepovedanih ravnanj.


Nadzor in kazni

Na terenu bi spoštovanje zakona zagotavljali naravovarstveni nadzorniki (v narodnih in krajinskih parkih), gozdarski in kmetijski inšpektorji, policija in po novem tudi carina, ki se bo z naravnim okoljem srečevala predvsem zaradi novih gozdarskih predpisov.

Kazni za kolesarje znašajo od 100 do 2000 evrov, za prireditelje in tudi za izdajatelja grešnih publikacij pa do 150.000 evrov. Zaseg kolesa ni predviden.izvleček iz osnutka, za boljše razumevanje si spodaj prenesi celoten dokument:

161. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 10.000 do 150.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:

 …
 14. če organizira vožnje s kolesi v naravnem okolju (prvi odstavek 24.č člena);
 15. če izdaja tiskane publikacije o ravnanjih in dejavnostih, ki so prepovedane, ali jih daje v promet ali oglašuje te publikacije ali oglašuje prepovedana ravnanja (24.f člen);

(2) Z globo od 10.000 do 75.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.000 do 8.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba v državnem organu ali odgovorna oseba samoupravne lokalne skupnosti.

(4) Z globo od 500 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tudi posameznik.
(5) Naravovarstveni nadzornik, pristojni inšpektor, carinik ali policist lahko v okviru pristojnosti za nadzor tega zakona pred podajo predloga za uvedbo postopka o prekršku zasežejo oziroma odvzamejo predmete, ki so uporabljeni za prekršek ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom.

161.a člen
(lažji prekrški)

(1) Z globo od 100 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
  1. vozi ali ustavi kolo v naravnem okolju (prvi odstavek 24.b člena);
  2. vozi kolo v gozdnem prostoru na prepovedan način (24.d člen);
  3. vozi kolo na planinski poti, ki ni določena za vožnjo s kolesom, ali vozi kolo na prepovedan način (24.e člen).


Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe Zakona o gozdovih in Zakona o planinskih poteh, ki se nanašajo na vožnjo z gorskimi kolesi, motornimi kolesi, kolesi s pomožnim motorjem in drugimi vozili ter tudi Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju.

Prenesi si Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (.doc)

Svoje pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 7. februarja 2014 na e-naslov: gp.mko(at)gov.si ali na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Preden pišeš, pa vdihni, preberi vse, prespi in se po možnosti obrni na organizacijo, ki bi lahko zastopala tvoje interese, kot je Slovenska kolesarska mreža, Slovenska kolesarska pobuda ali kateri od deležnikov pod obema dežnikoma.
Nova informacija: Rok za pripombe in predloge je podaljšan na mesec dni, do 24. februarja.

Sledite nam