Freestyle Giant Ciklo Centar Wheelbase Ride Loose Riders
17. maja 2019

Kaj je utrjena pot, nekaj lažje za prireditelje, informacije o omejitvah in prepovedih ob vseh objavah, odvzem koles … Kaj prinaša Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave?

Prejšnji teden smo objavili novico Javna razprava na temo Zakona o ohranjanju narave

Ker prebijanje skozi Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON) terja precej časa in razumevanja, smo v sodelovanju s konzorcijem Odprimopoti.si pripravili še poudarke. Vse člene, ki zadevajo kolesarjenje, najdete na dnu.

Poudarki

28.d (1) – V naravnem okolju je vožnja dovoljena, ima pa možnost lastnik/upravljalec sedaj prepovedati vožnjo z označitvijo, ki ne ogroža.

28.d (1) – Imamo novo definicijo utrjene poti, so pa – kar zadeva enoslednice – tolmačenja lahko različna.

28.d (3) – Sedaj bo možna izvedba prireditive tudi po utrjeni poti čez trajne nasade in kmetijska zemljišča.

28.d (6) – Ministrstvo bo lahko določilo trase, za katere ne bo potrebno vedno znova pridobivati dovoljenj za izvajanje prireditev.

28.e – Nov člen predvideva objavljanje informacij o omejitvah in prepovedih vožnje ob objavah v vseh knjigah, vodnikih in drugih tiskanih ali elektronskih publikacijah, ki se nanašajo na vožnjo v naravno okolju. Kot pri cigaretah ali alkoholu?

151., 153.a – Pri inšpekcijskem nadzoru pademo v isto luknjo kot motoristi, tudi kar se tiče odvzema vozila.

Vaši komentarji tu spodaj ali pod objavo na facebook strani mtb.si so dobrodošli. Vaših prispevkov bodo veseli tudi na Odpropoti.si na emailu.

 

www.odprimopoti.si

 

Spremembe ZON, ki zadevajo kolesarjenje

(novosti so označene z rdečo barvo)

 

28.d člen

(vožnja s kolesi v naravnem okolju)

 

(1) V naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen. Vožnja s kolesi izven utrjenih poti v naravnem okolju je dovoljena v primerih iz petega odstavka 28.b člena tega zakona.

»V naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti, z ustrezno označitvijo nasprotovanja na poti ali na zemljišču v neposredni bližini poti na način, ki ne povzroča splošne nevarnosti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za namen hoje ali vožnje za potrebe kmetijstva, gozdarstva in planinstva v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo in planinske poti«.

 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za vožnjo s kolesi v naravnem okolju po planinskih poteh uporabljajo določbe zakona, ki ureja planinske poti, za vožnjo v gozdnem prostoru v naravnem okolju pa določbe zakona, ki ureja gozdove.

 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena in predpise, ki urejajo gozdove, ter predpise, ki urejajo kmetijska zemljišča, je dovoljena vožnja s kolesi v naravnem okolju na podlagi dovoljenja za javno prireditev, ki se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja javna zbiranja, na podlagi predhodnega soglasja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. Dovoljenje za javna zbiranja in predhodno soglasje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, se izda na podlagi drugega do šestega odstavka 28.c člena tega zakona. Organizator javne prireditve je po končani prireditvi dolžan stanje prireditvenega prostora v naravnem okolju v kar največji možni meri vrniti v stanje, kakršno je bilo pred javno prireditvijo.

V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Predhodno pozitivno mnenje za javno prireditev, ki se izvaja na kmetijskih zemljiščih, se izda tudi, če se javna prireditev organizira na kmetijskih zemljiščih, ki so glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo določa zakon, ki ureja kmetijstvo, uvrščena v skupino dejanske rabe njive in vrtovi ali v skupino dejanske rabe trajni nasadi, pa trasa poteka po utrjenih poteh med temi obdelovalnimi površinami.«.

 

(4) Vožnja s kolesi je dovoljena tudi v območjih, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za šport in rekreacijo in namenjena tudi vožnji s kolesi. Ta območja niso del naravnega okolja.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na prvi odstavek tega člena je na območju, ki je v skladu s predpisi o urejanju prostora opredeljeno kot drugo ureditveno območje, vožnja s kolesi dovoljena le na površinah, ki se po predpisih o urejanju prostora lahko uporabljajo za vožnjo s kolesi.«.

 

Dodata se nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:

»(5) Vožnja s kolesi po utrjenih poteh v naravnem okolju se izvaja na lastno odgovornost in ne sme ogrožati drugih uporabnikov poti, pri čemer imajo pešci prednost.

(6) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave na podlagi dobrih praks že izvedenih javnih prireditev vožnje s kolesi v naravnem okolju določi trase, ki so glede na tretji odstavek 28.c člena tega zakona ustrezne in opredeli pogoje za njihovo uporabo, ki jih minister potrdi s sklepom in se objavijo na spletni strani ministrstva. Za te trase predhodno soglasje organizacije, pristojne za ohranjanje narave iz tretjega odstavka tega člena ni potrebno.«.

 

»28.e člen

(obveznost objave informacije o ureditvi vožnje v naravnem okolju)

 

(1) V knjigah, vodnikih in drugih publikacijah ter objavi v tiskani ali elektronski obliki, ki se nanašajo na vožnjo ali uporabo vozil na motorni pogon in koles v naravnem okolju, je treba navesti in na vidnem mestu objaviti informacijo o omejitvah in prepovedih vožnje v naravnem okolju v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi zakoni, ki urejajo vožnjo v naravnem okolju.

 

(2) Minister določi besedilo informacije o omejitvah in prepovedih vožnje v naravnem okolju, ki se objavi v svetovnem spletu.«.

 

151. člen

(inšpekcijski nadzor)

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in predpisov, konkretnih upravnih aktov oziroma ukrepov, izdanih na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, poleg teh inšpektorjev pa tudi lovski inšpektorji, če se določbe nanašajo na živalske vrste.

(2) Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in predpisov, konkretnih upravnih aktov oziroma ukrepov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, opravljajo poleg inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave, tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji.

V drugem odstavku 151. člena se za besedo »pogon« doda besedilo »in vožnjo s kolesi«.

(3) Izvrševanje določb tega zakona in predpisov, konkretnih upravnih aktov oziroma ukrepov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na delovna področja drugih ministrstev, nadzorujejo tudi inšpektorji, pristojni za nadzor teh delovnih področij, v skladu z zakonom.

(4) Za inšpektorja iz prvega odstavka tega člena je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za delo v državni upravi izpolnjuje še naslednje pogoje: da ima ustrezno visokošolsko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varstva naravnih dobrin ali varstva naravnih vrednot ter opravljen izpit za inšpektorja.

 

153.a člen

(zaseg vozila na motorni pogon)  »(zaseg kolesa in vozila na motorni pogon).

(1) Policist, naravovarstveni nadzornik ali inšpektor iz drugega odstavka 151. člena tega zakona, ki je pristojen za nadzor vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, zaseže vozniku vozilo na motorni pogon, s katerim je bil zaloten pri storitvi prekrška iz 5. točke prvega odstavka 161. člena tega zakona, če je:

1. vozilo na motorni pogon vozil v naravnem okolju nad zgornjo gozdno mejo ali na zavarovanem območju, na katerem je vožnja prepovedana z aktom o ustanovitvi zavarovanega območja;

2. bil kot voznik vozila na motorni pogon v naravnem okolju v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek iz 5. točke prvega odstavka 161. člena tega zakona.

»(1) Policist, naravovarstveni nadzornik ali inšpektor iz drugega odstavka 151. člena tega zakona, ki je pristojen za nadzor vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, zaseže vozniku vozilo na motorni pogon, s katerim je bil zaloten pri storitvi prekrška iz 4. točke prvega, drugega in četrtega odstavka 161. člena tega zakona, če je:

1. vozilo na motorni pogon vozil v naravnem okolju nad zgornjo gozdno mejo, določeno v gozdnogospodarskih načrtih ali na zavarovanem območju;

2. bil kot voznik vozila na motorni pogon v naravnem okolju v zadnjih dveh letih enkrat pravnomočno kaznovan za prekršek iz 4. točke prvega, drugega in četrtega odstavka 161. člena tega zakona;

3. v naravnem okolju vozil vozilo, ki ni bilo vpisano v evidenco vozil in ustrezno označeno v skladu z 28.č  členom tega zakona.«

 

»(2) Policist, naravovarstveni nadzornik ali inšpektor iz drugega odstavka 151. člena tega zakona, ki je pristojen za nadzor vožnje s kolesi v naravnem okolju, zaseže vozniku kolo, s katerim je kršil določbe tega zakona glede vožnje s kolesi v naravnem okolju, če je:

1.    vozil kolo v naravnem okolju nad zgornjo gozdno mejo, določeno v gozdnogospodarskih načrtih, ali na zavarovanem območju;

2.    bil kot voznik kolesa v naravnem okolju v zadnjih dveh letih enkrat pravnomočno kaznovan za prekršek iz 1. točke 161.a. člena tega zakona.«.

 

»(2) Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na vožnjo z vozili v naravnem okolju in s kolesi, izpelje policija, naravovarstveni nadzornik ali tisti organ iz drugega odstavka 151. člena tega zakona, ki je prvi začel postopek.«.

 

(2) Zaseženo vozilo na motorni pogon je treba takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku.

(3) Ob zasegu registriranega vozila na motorni pogon se odvzamejo registrske tablice vozila na motorni pogon, ki se pošljejo upravni enoti, kjer ima lastnik vozila na motorni pogon prebivališče ali sedež. Upravna enota podatek o zasegu vozila na motorni pogon vnese v evidenco.

Preberi še
Javna razprava na temo Zakona o ohranjanju narave

Freestyle zaposluje
Ride Loose Riders Wheelbase Freestyle Giant Ciklo Centar
Sledite nam