1. decembra 2011

Tudi na mtb.si očitno ne moremo mimo volitev – stranke smo vprašali, kakšno je njihovo stališče glede vožnje v naravnem okolju. Na naše vprašanje se je odzvalo sedem strank.
Kot specializiran medij se običajno izogibamo splošnim temam, še posebej političnim, tokrat pa smo prejeli številne pozive, naj ugotovimo, kakšno je razpoloženje med strankami glede vožnje v naravnem okolju. Ali drugače povedano – ugotovimo naj, kdo je “z nami” in kdo “proti nam”.

Vprašanje je bilo zastavljeno zelo enostavno: “Kakšno je stališče vaše stranke glede vožnje s kolesi v naravnem okolju?“. K vprašanju pa smo dodali še zelo kratko razlago problematike in povezavo do objavljenih člankov na to temo.

Iz odgovorov lahko sklepamo, da so nekatere stranke dobro seznanjene z odgovori, a se hkrati sklicujejo tudi na druge uporabnike, varstvo narave in določene strokovne skupnosti. Iz kakšnega drugega odgovora lahko sklepamo, da imamo absolutno podporo, ampak žal kar preveč pavšalno in populistično. Spet iz kakšnega tretjega lahko sklepamo, da nimajo pojma v čem je težava in da so druge teme pomembnejše.

Odgovore objavljamo spodaj v vrstnem redu, kakor so prispeli na uredništvo. Razložite si jih sami in iz njih sklepajte, kar želite. Sami vam na podlagi teh odgovorov ne moremo priporočiti nobene opcije. Objavljamo torej odgovore strank Desus, Gibanje za trajnostni razvoj (TRS), Zares, Pozitivna Slovenija, Liberalna demokracija Slovenije (LSD), Socialni demokrati (SD) in Nova Slovenija (NSI). Našemu pozivu se niso odzvali v strankah Slovenska demokratska stranka (SDS), Lista Gregorja Viranta, Slovenska nacionalna stranka (SNS) in SMS Zeleni. Morda smo ime kakšne stranke zapisali narobe in morda še na kakšno pozabili.

Desus
Enačenje kolesarstva z motoriziranimi športi in prevoznimi sredstve ni primerno. Prav obratno kolesarstvo moramo spodbujati, saj za razliko od drugih ne onesnažuje zraka in prispeva k krepitvi zdravja. Kolesarstvo tudi kot turistični produkt ni zanemarljiv. Zato bi morali urediti še več kolesarskih stez, poti.

Stranka za trajnostni razvoj Slovenije (TRS)
Kaj naj vam Stranka za trajnostni razvoj Slovenije odgovori drugega, kot da vaša prizadevanja podpira?! Prepričani smo, da so kolesarji v naravnem okolju vsaj tako nemoteči kot pohodniki in sprehajalci. Če sta lov in gozdarstvo gospodarski panogi, ki se izvajata v okolju gozda, pa tam vsekakor nimajo kaj iskati motoristi.
V kolikor je vaš status (priznamo, da nismo – še – kontaktirali kakega našega člana, ki je del tudi vaše skupnosti), ko ste v gozdu, enak statusu motoristov, je to seveda popolna neumnost. In, če nas sprašujete, kaj bomo storili, ko in če bomo lahko, je odgovor jasen: podprli vas bomo. Pred tem pa nam boste natančno razložili svoje probleme. Kot obiskovalci v gozdu ste nedvomno vitalno zainteresirani, da ostane okolje gozda kar se da prijazno tako za nas kot za tiste, ki v njem stalno bivajo.

Zares – socialno liberalni
(Odgovoru je bila priložena tudi zanimiva in obširna študija “Ureditev vožnje v naravnem okolju Alp – primerjalni pregled”, ki jo je oktobra pripravil državni zbor.)
V Poslanski skupini Zares smo decembra 2010 na ministra za okolje in prostor naslovili pisno poslansko pobudo v zvezi z nesprejetjem Uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju. Poudarili smo, da smo že 24. aprila 2009 na takratnega ministra za okolje in prostor g. Karla Erjavca naslovili poslansko vprašanje v zvezi z uporabo štirikolesnikov v naravnem okolju. Ker se vse pogosteje srečujemo s prisotnostjo štirikolesnikov in motornimi sanmi v naravi, kjer povzročajo hrup in onesnaževanje okolja ter ogrožajo življenja ljudi, smo se že ob postavitvi poslanskega vprašanja spraševali, ali se pristojnim na ministrstvu za okolje in prostor ne zdi potrebno oziroma nujno postaviti določene omejitve pri uporabi štirikolesnikov in motornih sani ter ali ne bi bilo potrebno to problematiko preučiti in čim hitreje urediti. V odgovoru ministra Erjavca je bilo navedeno, da je uredba, ki to problematiko ureja, že precej stara in da bo ministrstvo predlagalo ustrezne ukrepe. Poudarili smo, da so bile obljube dane že v preteklem letu, torej letu 2009, in tudi s strani sedanjega ministra za okolje in prostor g. Žarniča nam je bilo večkrat obljubljeno, da se bo na področju varstva okolja marsikaj ustrezno uredilo. Zgodilo pa se je, da so nekateri predavatelji mariborske fakultete v svojem pravnem mnenju ugotovili, da za sprejetje takšne uredbe sploh ni zakonske podlage in zato bi bilo njeno sprejetje protiustavno in nezakonito. Prav tako je tudi vladna služba za zakonodajo ugotovila, da pravna podlaga za sprejetje sprememb veljavne uredbe ni ustrezna. Pristojno ministrstvo se je tako odločilo, da v letu 2011 pripravi nov zakon, ki bi celovito urejal to področje.
Nikakor ne smemo pozabiti, da naravovarstveniki in drugi zainteresirani že vrsto let opozarjajo na vse večje uničevanje narave z motornimi vozili in na ogrožanje življenj zaradi neodgovorne vožnje sani ter štirikolesnikov. Področje vožnje v naravnem okolju tako ostaja še naprej neustrezno urejeno.
Glede na dejansko in pravno stanje na tem področju, ki je izrazito medsektorsko, je Ministrstvo za okolje in prostor oblikovalo tudi posebno medresorsko delovno skupino, za oblikovanje ustreznih ukrepov izboljšanja stanja oziroma učinkovitejšega izvajanja predpisanih omejitev (predstavniki strokovnih organizacij, predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za promet).
Delovna skupina je opravila svoje delo in predlagala ukrepe. Dejstvo pa je, da so bili ti omejeni predvsem na vozila, na katera smo opozarjali. In da se je problem vožnje s kolesi v naravnem okolju izpostavil šele po odločitvi, da se rešitve iz uredbe prevedejo v zakonsko materijo.
V Zares – socialno liberalni se zavedamo, da so oziroma da vožnjo s kolesi v naravnem okolju urejamo v več predpisih, in sicer v Zakonu o gozdovih, zakonu o planinskih poteh in v omenjenem zakonu v pripravi. Ker je zakon v pripravi sistemski zakon, menimo, da je v njem smiselno urejati splošne zapovedi glede vožnje s kolesi. Menimo, da je kolo v osnovi vozilo oziroma prevozno sredstvo, kar pa ne pomeni, da ga je moč v celoti izenačiti na primer z motornimi sanmi glede obremenjevanja okolja. Zato menimo, da je nujno treba določiti izjeme oziroma pogoje, pod katerimi je vožnja s kolesi v naravnem okolju dovoljena, kar pa ne pomeni, da mora imeti zadnjo in odločilno besedo pri tem politika oziroma državne institucije. Menimo, da bi morale rešitve v omenjenem zakonu dopuščati tudi možnost oblikovanja konsenza med Zavodom za gozdove, lastniki zemljišč, planinskimi organizacijami oziroma skrbniki planinskih poti, športnimi (kolesarskimi) panožnimi zvezami in združenji … Predvsem pa samega postopka določanja izjem ne smemo preveč zbirokratizirati, saj nas slednje lahko privede do tega, da večina poti, ki bi bila primerna, ne bo kategorizirana in označena. Zato je treba v zakonu narediti ustrezen kompromis med predlogi pripravljaljcev zakona in pripombami nevladnih organizacij, podanimi v času javne razprave.
Seveda moramo poudariti, da na posebej občutljivih in zavarovanih območjih (gorska mokrišča, šotišča, gnezdenja zavarovanih ptic ipd., povečana nevarnost erozije) ne zagovarjamo gorskega kolesarjenja. Prav tako ne nad gozdno mejo. Seveda pa poudarjamo, da bi zakon moral vnesti način usklajevanja med zgoraj navedenimi akterji.
Zaradi razpusta parlamenta smo z delom na tem področju začasno prekinili. Da bi se lahko čim bolje pripravili, je naš poslanec dr. Pavel Gantar pri raziskovalni enoti DZ naročil posebno študijo, ki vam jo prilagamo. Vedno smo tudi pripravljeni na pogovor o možnih rešitvah.


Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija

Turizem kot ena izmed dejavnosti, ki bodo Sloveniji omogočili trajnostni razvoj, je v samem vrhu prioritet Pozitivne Slovenije. Organiziran gorskokolesarski turizem je gotovo ena od tržnih niš, ki jo kaže čim bolj izdatno izkoristiti. V ta namen bi bilo potrebno natančno določiti poti in območja, kjer je gorsko kolesarjenje dovoljeno. Te poti je potrebno povezati s tovrstnimi potmi v sosednjih deželah (Avstriji in Italiji), kjer je ta šport v povezavi s turizmom izjemno dobro razvit.

Liberalna demokracija Slovenije (LDS)
V LDS smo se s problematiko vožnje s kolesi v naravnem okolju soočili pri pripravi predloga Zakona o planinskih poteh. Poslanci LDS so namreč leta 2005 kot opozicijski poslanci pripravili in še z nekaterimi poslanci in poslankami iz drugih poslanskih skupin v zakonodajni postopek vložili omenjeni zakon, ki ureja tudi vožnjo s kolesi po planinskih poteh. Vložen predlog zakona je sprva predvideval absolutno prepoved vožnje s kolesi po planinskih poteh. Skozi zakonodajni postopek in skozi soočenje različnih stališč o tem vprašanju pa se je oblikovala sedaj veljavna kompromisna rešitev, ki jo v 10. členu povzema tudi osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju, katerega pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Za naš pristanek na sedaj veljavno rešitev je bil zelo pomemben dopis Kolesarske zveze Slovenije z dne 30.5.2007, v katerem predstavlja gorsko kolesarjenje in se zavzema za pravno ureditev gorskega kolesarjenja v Sloveniji.
Osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju doslej še nismo natančno proučili, bomo pa to storili takoj, ko bo zakon poslan v vladno medresorsko usklajevanje. Lahko pa izpostavimo nekatera načela, ki jih bomo uporabili pri presoji tega osnutka zakona.
1.  LDS je že v preteklosti (smo na primer pripravljavci in predlagatelji sedaj veljavnega Zakona o divjadi in lovstvu) in bo tudi v prihodnje zagovarjala načelo prostega dostopa do naravnega okolja, ne glede na njegovo lastništvo. Ta prost dostop velja za hojo in tek.
2. Pri oblikovanju pravil za uporabo koles v naravnem okolju je potrebno poskrbeti za varnost ljudi, ki prihajajo v naravno okolje ter zlasti preprečiti negativne vplive na naravo.
3. Strožji režim ali absolutno prepoved vožnje s kolesi je potrebno vzpostaviti na območjih, ki so varovana v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.
4. Prakso iz drugih držav, ki imajo slabše ohranjeno naravo, kot jo imamo v Sloveniji, ne moremo preprosto in nekritično prenesti v Slovenijo.
5. Zavedamo se nujnosti strpnega iskanja kompromisa med vsemi uporabniki naravnega okolja in naravovarstveno stroko, kar pa ne sme iti na škodo narave.  
6. Zavedamo se tudi, da sta pohodništvo in kolesarski turizem v Evropi v neverjetnem vzponu. Slovenija vsekakor ne sme ostati izven te zgodbe. Vendar z nadaljnjim razvojem in pravnim urejanjem športnega, rekreativnega in komercialnega gorskega kolesarjenja ne smemo povečevati konflikta tako med samimi uporabniki naravnega okolja kot tudi med uporabniki in naravo.

Socialni demokrati (SD)
V stranki Socialnih demokratov nasprotujemo izenačevanju kolesarjev z motoristi v predlogu zakona o vožnji v naravnem okolju. Ne odobravamo omejevanja gibanja v naravi tistih naših državljanov, ki uporabljajo lastni pogon, kljub temu, da vsa ravnanja niso enako dopustna. Skozi sam postopek sprejemanja zakona si bomo prizadevali, da bo v zakonu predlagana conacija omiljena, po potrebi bomo predlagali amandmaje, hkrati pa od kolesarjev, kakor tudi vseh drugih obiskovalcev narave pričakujemo ravnanje, ki je v skladu z načeli varovanja narave in okolja ter primerno obnašanje, tudi zaradi tega, ker se število obiskovalcev naravnega okolja povečuje.

Nova Slovenija (NSi)
V Novi Sloveniji se zavedamo, da je kolesarstvo ena od perspektivnejših športnih dejavnosti, zlasti zato, ker ima Slovenija zaradi neokrnjene narave velike možnosti za promocijo in izvajanje le-tega. V svojem volilnem programu smo zapisali, da bomo izdelali državni prostorski načrt za izgradnjo mreže državnih kolesarskih poti in jo povezali s kolesarskimi potmi sosednjih držav ter pristopili k njegovi realizaciji.
Pri tem je pomembno tudi ohranjanje narave, ki mu v volilnem programu NSi dajemo posebno težo. Nikakor ne sme biti zaradi vožnje v naravnem okolju ogrožen naravni habitat gozdnih živali ali se uničevati zasebna lastnina lastnikov gozdov. Z ureditvijo kolesarskih poti se bo takšna nevarnost zelo zmanjšala. Prav kolesarstvo, ki poleg drugega lahko pomembno prispeva k zmanjšanju rabe fosilnih goriv in izpustov toplogrednih plinov, je zelo pomembno za ohranjanje zdravja in za razvoj okolju prijaznega turizma.

volitve.gov.si/dz2011

Sledite nam